Trình Bày Hội Thảo Giáo Lý Cao Đài

Tuesday, July 17, 201812:26 AM(View: 7963)
Trình Bày Hội Thảo Giáo Lý Cao Đài
Nhấn vào link dưới đây đề nghe phần trình bày hội thảo Giáo Lý Cao Đài

click on the link to listen audio file

Kính chào quý Huynh Tỷ Đệ Muội,
Đề tài kỳ này:Ý nghiã của Ngũ Nguyện, sẽ do Hiền Huynh Phong trình bày
 
Ý nghiã của Ngũ Nguyện

http://www.mediafire.com/file/i2ecyjnmllpvw17/NguNguyen.mp3  (Download File)
https://www.mixcloud.com/james-bui2/%C3%BD-nghi%C3%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C5%A9-nguy%E1%BB%87n/

 
Kính chào quý Huynh Tỷ Đệ Muội,
Đề tài kỳ này:Ý nghiã các bài Dâng Tam Bửu, sẽ do Hiền Tỷ Hạnh trình bày.

Kính,
Chế Tùng
 
https://www.mixcloud.com/james-bui2/%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-k%E1%BB%B3-n%C3%A0y%C3%BD-nghi%C3%A3-c%C3%A1c-b%C3%A0i-d%C3%A2ng-tam-b%E1%BB%ADu/

https://www.mixcloud.com/james-bui2/%C3%BD-nghi%C3%A3-c%C3%A1c-b%C3%A0i-d%C3%A2ng-tam-b%E1%BB%ADu-s%E1%BA%BD-do-hi%E1%BB%81n-t%E1%BB%B7-h%E1%BA%A1nh-trinh-bay/

https://www.mixcloud.com/james-bui2/%C3%BD-nghi%C3%A3-c%C3%A1c-b%C3%A0i-d%C3%A2ng-tam-b%E1%BB%ADu-do-hi%E1%BB%81n-t%E1%BB%B7-h%E1%BA%A1nh-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y/

Send comment
Your Name
Your email address