.: CaoDai Video & TV  

Phát lại từ chương trình Sống Đạo TV phát hình trên VHN TV năm 2008 - 2009

CLICK TO PHOTO TO VIEW THE VIDEOS

1- Tìm hiểu về vấn đề ăn chay

2- Ăn chay và tâm linh

3- Ảnh hưởng của Nho Giáo trên truyền thống của dân tộc Việt Nam

Nhấn vào hình để xem phim


1- Tấm gương sống đạo theo truyền thống Á châu và Âu châu
2- Tam thập nhị lập
3- Thân, Tâm và Thần


Con người từ đâu đến và chết về đâu        


1- Giới cấm vọng ngữ
2- Hôn nhân giữa những người khác tôn giáo
3- Lý tưởng Đại Đạo trong kỹ nguyên khoa học

 


1- Sự hi sinh
2- Sự nhẫn nhụt
3- Thiên địa vạn vật đồng nhất thể

Nhấn vào hình xem phim * Click on the photo to view all videos

 Thảo luận đề tài Nhân quả trong cuộc sống do Bác Sỉ Bùi Đắc Hùm trình bày


Thảo luận đề tài :Viễn ảnh của đạo Cao Đài đối với hiện tình của nhân loại


Thảo luận đề tài: Con người từ đâu đến và sống trên đời để làm gì


Thảo luận đề tài: Rượu và sức khỏe


Thảo luận đề tài:

1-Năng lượng và đời sống
2- Ngài Ngô Văn Chiêu và con đường Đại Đạo siêu tôn giáo của đạo Cao Đài
3- Người môn đệ đầu tiên của nền tân pháp Cao Đài


Thảo luận đề tài:

1- Tìm hiểu ý nghỉa của Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ
2-Tôn giáo chánh trị và khoa học
3-Tuyến tùng giửa


Thảo luận đề tài:

1- Ảnh hưởng của Thiền trong cuộc sống
2- Cầu nguyện trên khía cạnh tâm linh và khoa học


Thảo luận đề tài:Ăn chay


Thảo luận đề tài: Ăn chay trong khía cạnh tâm linh do bác sỉ Bùi Đắc Hùm trình bày


Thảo luận đề tài:Thiền định trên phương diện Tôn Giáo, Khoa Học và áp dụng thực tiễn trong đời sống do dược sỉ Bùi Văn Khâm trình bày


Thảo luận đề tài: Thân , Tâm và Thần 
do dược sĩ Bùi Văn Khâm trình bày


Thảo luận đề tài:

 © 2004-2016 CaoDai.org. All Rights Reserved. Site designed and hosted by www.softcao.com