A Short Report on Our Attendance at the PoWR 2023- Chicago

Thursday, September 14, 20238:57 PM(View: 1495)
A Short Report on Our Attendance at the PoWR 2023- Chicago

A SHORT REPORT OF OUR ATTENDANCE AT THE POWRPARLIAMENT OF THE WORLD RELIGIONS 2023- CHICAGO
In 2023, the Parliament of World’s Religions (PoWR)came back in August in Chicago, 130 years after the very first PoWR in Chicago in 1893. The theme was :” A Call to Conscience: Defending Freedom and Human Rights”.

7000+ attendees came from 
95+ countries and
210+ Traditions

brought a week of Joy and Celebration 8/14-8/18.

A Sikkh Langar is offered at 
every day lunch, where all mingled in fellowship, while enjoying a Vegetarian Indian meal.

Among the CaoDai members, at least these were noticed from

Anaheim, CA
San Jose, CA

Portland, OR

Virginia, Boston, Massachusetts 

Seattle, WA 

Dallas, TX …

All Sisters and Brothers made a point to be present at the CD presentations (from the CaoDai Center in Anaheim and from the CD Temple of Portland). We appreciate so much their loving support.

In particular, I am as well blessed with the company of two sons and two grandchildren!

Among the Cao Dai presenters are:

Dieu Duc Anh Tuyet, PhD

Hong Dang Bui, M.D.

Tham Le, PhD

Rev. Hoang Le

Bro. Vinh Q Vinh…

Presentations included:

- “ A Multi-Faith Perspective on CaoDai’s Tools for Self-Realization”

( Hong Dang Bui, MD and friends from Judaism, Unity Church, Sufism)

  • Life and Legacy of Duc Ho Phap” ( Rev. Hoang Le and et al).

  • “ The Prominent Role of the Feminine in CaoDai”

( Hong Dang Bui, Dieu Duc Anh Tuyet, Tham Le, Hoang Le)

  • “ Lady Religious Leaders in Cao Dai and Sikkhism in defending

Religious Freedom ( Hema Kaur Sidhu, PhD, Dieu Duc Anh Tuyet,PhD

Tham Le,PhD, Hoang Le).

  • “ CaoDai Ways to Engage Youth to Faith”( Tham Le, Hoang Le ).

Followed are some pictures.This is the opening ceremony.
img-4901-091123
Sister Hong Dang Bui - CaoDai
 
Azim Khamisa- Islam/Sufism 
Rev. Jan Chase- Unity Church
 
RuthBroydeSharone- Judaism
 
(not present in picture)

img-0471-091123
Our well attended panel on “A Multi Faith Perspective On CaoDai Tools for Self-Realization” The Tri-Fold Path of
Service Self-Cultivation and Turn to Inner Self- Meditation was discussed.
I am very grateful for an uplifting, inspiring, enlightening time as Hùm’s and my friends came in great number
to show their love and special support!Dr. Hong Dang Bui Speaking
dr-rose


CaoDai Booth
img-6029-091123

resized-resized-20230814-152429

Sikkh Langar

sihk-langarSpiritual friends from Christianity, Buddhism, Religious Science and …
img-5848-091123
img-5850-091123

Panel on 
The Prominent Role of the Feminine in CaoDai”
Rev. Hoang Le
Dr. Hong Dang Bui
Dr. Dieu Duc Anh Tuyet
Dr. Tham Le
panel

Lady religious leaders' presentation on defending religious freedom
panel-on-lady-leaders-3-

 


We look forward to active participation of Generations
 X, Y and Z.

Reported by Hong Dang Bui, MD.
San Diego, CA, 9/11/2023
---------------

TƯỜNG TRÌNH TÓM TẮT VỀ SỰ THAM DỰ HỘI NGHỊ TÔN GIÁO QUỐC TẾ

2023- CHICAGO- USA.

Vào năm 2023, Hội Nghị Tôn Giáo Quốc Tế (the Parliament of World’s Religions (PoWR) trở lại hôm tháng 8, tại Chicago, 130 năm sau khi hội nghị lần đầu ở Chicago vào năm 1893. Kỳ này đề tài là: “Tiếng Gọi Tâm Thức: Bảo Vệ Tự Do và Nhân Quyền”.

Trên 7000 ngừơi tham dự,

từ trên 95 quốc gia,

và trên 210 tôn giáo khác nhau,

đem đến sự Hân Hoan và Chúc Mừng suốt một tuần lễ

từ 14 đến 18 tháng 8.

Đạo Sikkh ưu ái đãi ăn trưa Langar mỗi bữa cho tất cả những ngừơi đi dự.

Moị ngừơi vui vẽ trao đổi, trong lúc thuởng thức những thức ăn chay Ấn Độ.

Trong những Đạo Hữu Cao Đài đến dự, nhận thấy (liệt kê này có thể thiếu sót),

 quý Huynh Tỷ Đệ Muội từ:

Anaheim, CA
San Jose, CA

Portland, OR

Virginia, Boston, Massachusetts 

Seattle, WA 

Dallas, TX …

Quý Huynh Tỷ Đệ Muội rất ân cần cố gắng đến tham dự tất cả các thuyết trình của

Đạo Cao Đài. Chúng tôi rất cảm động trứơc sự bảy tỏ tình thương và sự nâng đỡ quý  báu này. Nhận thấy có:

Quý vị diễn giả:

Diệu Đức Ánh Tuyết, PhD

Thắm Lê, PhD

Bùi Đặng Cẩm Hồng, M.D.

CTS Lê M.Hoàng

HH Vinh Q VinhCác đề tài gồm có

  • Tầm nhìn cuã Đa Tôn Giáo về Phương Pháp Giải Thóat của Đạo Cao Đài”

( Cẩm Hồng và các bạn Do Thái Giáo, Unity Church, Hồi Giáo Sufism).

  • Cuộc Đời và Di Sản ( legacy ) Cuả Đức Hộ Pháp ( CTS Hoàng Lê và bạn ).

 

  • “ Chư vị lảnh đạo nử phái của Đạo Cao Đài trong sự bảo vệ bất bạo động cho Tự Do

Tôn Giáo và Quốc Gia” ( với CTS Hòang và các bạn).

  • Vai trò tối trọng cuã Nữ phái trong Đạo Cao Đài”

( Cẩm Hồng, Diệu Đức, Thắm, Hòang ).

  • “ Sự khuyến khích con em sinh họat Đạo” ( Thắm , Hoàng..).

  • “ Nữ chức sắc trong đạo Cao Đài và đạo Sikkh có công trong sự

Tự Do và Bình Đẳng của Đạo. ( Sukjit Dhillon, Diệu Đức, Thắm)

Riêng về Cẩm Hồng, rất cảm ơn Thầy Mẹ cho phép đựơc các con và cháu đi theo nghe và ủng hô.

Sau đây xin gởi đến quý vị vàì hình ảnh.
Buổi khai mạc

img-4901-091123


B.S. Bùi Đặng Cẩm Hồng
- CaoDai 
Azim Khamisa- Islam/Sufism
 
Rev. Jan Chase- Unity Church
 
Ruth Broyde Sharone- Judaism
 
(
 không có trong ảnh ).
img-0471-091123Buổi thuyết trình Đa Tôn Giáo về Phương Pháp Giải Thóat trong đạo Cao Đài đựơc nhiều ngừơi tham dự Pháp Tam Công

Công quà

Công trình

Công phu

đựơc giải thích
Chúng tôi rất có lòng cảm ơn tất cả các bạn, ngừơi Việt và ngừơi Mỹ cũa Bùi Đắc Hùm và tôi

đã đến tỏ tình thương đặc biệt và ủng hộ.


BS Bùi Đặng Cẩm Hồng say mê thuyết trình Đạo.

dr-rose


CTS Hoàng Lê

Thuyết trình về Đức Hộ Pháp

Bro. Vinh
cts-hoang-le

Ban thuyết trình Cao Đài và Sikkh

panel-on-lady-leaders-3-
Giang hàng Cao Đài do TT Portland

img-6029-091123resized-resized-20230814-152429Sikkh Langar
sihk-langarCác bạn tâm linh 
Christianity, Buddhism, Religious Science and …

img-0471-091123


img-5848-091123


Ban t
huyêt trình Vai trò tối trọng cũa Nữ phái trong đạo Cao Đài”

CTS Hoàng Lê

Dr. Bùi Đặng Cẩm Hồng

Dr. Diệu Đức Ánh Tuyết

Dr. Thắm Lê
panel

Chúng tôi mong đón các thế hệ X, Y, Z.

Tương thuật do BS Bùi Đặng Cẩm Hồng,

San Diego, CA, 9/16/2023

Send comment
Your Name
Your email address